Focus

Comment
Name :

Email Address :

Comment :
Enter the code :*
5 Comments >>
Yung
01 Sep 2013 (05:11:45)
Peknfd deň Nič nove9 Fotky pozne1m Tak isto me1m mnoho cudzedch a starfdch fotografied Hriňovej a lazov, no neerevzjňujem ich DTonline pod svojim menom ako nejake1 firma Palustris p. Konšteka, lebo viem, že nie som autorom tfdch fotografied. Je smutne9, že sa zabfada, že autorom fotografie sa neste1vate tak, že tfa fotku niekde ne1jdete, prefotedte, zverejnedte Pri bŕľaned v starfdch negatedvoch v mfazeu v Martine mi bolo vysvetlene9 ako je to s pre1vami , a tu videdm niekoľko fotografied, ktore9 majfa autorov, videl som ich aj v mfazeu, no coyraight je nejakfd Palustris , na smiech .Ošetrite si to , je to chore9, take9 kapitalisticke9 . http://apcmughfq.com [url=http://nnubvqrsm.com]nnubvqrsm[/url] [link=http://jwthddjwvac.com]jwthddjwvac[/link]
Fatih
01 Sep 2013 (16:35:10)
Prejavil sa odbornedk XY , to sfa ntvooy p. Krštenedk ma učil fotiť a som s nedm v kontakte dodnes,presne toto ho mrzed, že sa jeho fotografie bez jeho mena zverejňujfa, mnohe9 negatedvy a fotografie sa mu nevre1tili . , chfdba ľudske1 čestnosť, facta k autorovi a more1lka XY ope4ť si prečedtaj to, čo sme pedsali s Majkou F. hore, dnes zisťujem v škole, že me1te proble9m čedtať s porozumenedm .Na monografii Hriňovej pod vedenedm p. Lašše1ka spolupracujem, takže som zainteresovanfd Pozne1m aj infdch autorov tfdch fotografied z archedvu, no XY ich určite pozne1 .on si to dorieši Ďakujem pe1n Sekula za ne1zory Peknfd večer
Prabhakar
31 Aug 2013 (07:38:55)
Ahojte,mohol by som si povedať, že kašľať na annmyoy,ale keby som bol takfd, za ake9ho ma považuje,keby som ryžoval za každfa cenu na fotke1ch,klamal ľuded, kradol,tak by ma to nehnevalo a mal by som to na he1ku Mnohe9 z tfdch starfdch fotiek, ktore9 si uverejňujfa,me1 svojho autora, mnohe9 som videl v mfazeu v Martinea dal som si za nekresťanske9 prachy urobiť ich kf3pie,s tfdm, že ich smiem použiť,no s autorstvom mfazea a konkre9tnych autorov autorov ,Nech sa fotky zverejňujfa,tešia z nich ľudia,no nech sa tešia aj ich autori ,pre ktorfdch to je mnohokre1t jedine9 ocenenie Majka F, to napedsala veľmi pekne a vfdstižne, ale to si treba odžiť ..Dedky ..
Justinea
30 Aug 2013 (07:31:11)
Prve1 veta mf4jho predspevku hovored o komerčnom využited.Ak by som za prehliadanie tejto stre1nky pltail tak ako na SME napr. to by bolo už zrejme porušenie autorskfdch pre1v. Ak by niekto použil moje snedmky na komerčne9 fačely musel by som autorstvo preukazovať na sfade v predpadnej žalobe .Čo sa zdieľania tfdka aj ja pracne fotedm ,ale nie pre seba ale pre loke1lpatriotov a stačed mi ak mi moje fotografie odkliknfa ,že sa im pe1čia , ak ich ešte aj okomentujfa tak to už je pre mňa odmena aj s pre9miou . Moje meno by aj tak nikomu nič nepovedalo, takže o jeho uvedenie nestojedm nie som narcis a populista, ktorfd by sa uche1dzal o nejakfa funkciu. Ja to proste robedm pre vlastne9 potešenie a pre potešenie infdch.Netreba za všetkfdm hľadať vždy len peniaze a akfdkoľvek zisk.
Geethalakshmi
01 Oct 2012 (10:55:10)
Respected Sir / Madam We, Agni Foundation are a non �profit making voluntary organization functioningin Coimbatore, India. This has reference to the educational expenses oftwo orphan children we adopted in 2009. Lack of financial assistance we couldnot continue to support the cause. We feel hard at heart to say this. Mam, please find attached the details. You can also send in your donation to us through our bank account. Its detailsare Name of the bank: Bank of India Account type : Savings Bank Account No.: 817610210000002 Branch : Gandhipuram IFSC No. : BKID0008176 MICR No. : 641013016 Website : www.agnifoundation.com Email : [email protected] Contact Nos. : 99 43 68 68 68/95 8555 58 26 We would be highly grateful to you and your organisation if you could help us in this situation. Thanking you With Regards "Geethalakshmi" Managing Trustee Agni Foundation